Ochrana osobných údajov GDPR

Vážený klient dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítajte si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ (TOMORROW AGENCY s.r.o.; Rusovská cesta 11, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 02 ) webstránka tomorrowagency.sk zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, IP adresa zariadenia z ktorého sprístupňujem.
Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania/správy a jeho odoslania.

Na webstránke tomorrowagency.sk sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia, z ktorého pristupuje (povinne). Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky tomorrowagency.sk na základe vyjadreného súhlasu.

Webstránka tomorrowagency.sk nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na info@tomorrowagency.sk.

Webstránka tomorrowagency.sk je podporovaná externou spoločnosťou (1. Webkaprevas.sk  2. Websupport.sk 3. WordPress.org), pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke tomorrowagency.sk. Vaše osobné údaje nie sú ďalej prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke.

Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia žiadosti, pričom vytvorené záznamy žiadosti sú uchovávané v zmysle platného zákona.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom.
  • V prípade chyby vo Vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu.
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov.
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu).
  • Vaše požiadavky zasielajte na adresu info@tomorrowagency.sk.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky tomorrowagency.sk a tak odoslať žiadosti prostredníctvom formulárov.
V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky tomorrowagency.sk. Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (adresa: info@tomorrowagency.sk).
Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na info@tomorrowagency.sk.